Ana Sayfa Yeşil İlkeler

Yeşil İlkeler

Yeşiller, çevre ve iklim adaleti ile ekonomik ve sosyal adalet arayışını bir arada ve aynı önemi vererek sürdüren bir siyasi harekettir. Toplumun doğa ile uyum içinde varlığını devam ettirmesi hedefine yönelik özgürlükçü ve radikal politikalar geliştiren Yeşiller, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların birbirleriyle derinden ilişkili olduğuna inanır.
Yeşiller, politikaların ve çözüm önerilerinin ancak birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak kabul edilmesi gereken yeşil ilkeler çerçevesinde doğru ve sonuç alıcı olabileceğine inanır. Yeşil ilkeler 10 başlık altında toplanmıştır:

1 – DOĞAYA UYUM
Yeşiller, yeryüzünde bir yaşam ağı bulunduğuna, insanın doğanın bir parçası olduğuna ve doğanın, ekosistemlerin ve tüm canlıların içsel değerlerine inanır;
ekosistemin dengesini hiçe sayan ekonomik ve sosyal yapılara ve doğayı yok oluşa götüren insan merkezli politikalara karşı çıkar;
doğayı yalnızca bir ekonomik değer kaynağı olarak görmez ve biyolojik çeşitliliği koruyan, doğanın haklarını tanıyan, ekoloji eksenli politikalar geliştirir.

2 – İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE
Yeşiller, iklim krizinin yeryüzünün en acil, en kapsamlı ve en hayati sorun ve mücadele alanı olduğunun bilincindedir;
iklim değişikliğinin yavaşlatılması ve doğa ve toplum üzerindeki etkilerinin asgari seviyede tutulması için uygulanması gereken azaltım politikalarına hayati önem verir ve enerji altyapısıyla ekonomide, mevcut eşitsizlikleri de giderecek adil bir geçişle başarılması gereken derin bir karbonsuzlaşmayı öngörür;
iklim değişikliğiyle küresel mücadelenin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar temelinde olması ve geçişin maddi yükünü daha fazla tarihsel sorumluluk taşıyan zengin ülkelerin ve toplumların zengin kesimlerinin üstlenmesi gerektiğinin altını çizer;
her ölçekte ve bütün alanlarda yapılacak planlamalarda, iklim değişikliğinin öngörülen etkilerine uyum sağlamak için gerekenleri göz önünde bulundurur.

3 – BARIŞ VE ŞİDDETSİZLİK
Yeşiller, hangi nedenle uygulanmış olursa olsun her türlü şiddeti reddeder;
kullanılan yöntemlerin hedeflerle uyumlu olması gerektiği inancıyla, yaşamın ve politikanın her alanında şiddetsiz yöntemleri hayata geçirir;
şiddetin sadece fiziksel olmadığının, psikolojik ve ekonomik farklı şiddet türlerinin de mevcut olduğunun farkındadır ve öncelikle siyasi dilini şiddetten arındırır;
insan özgürlüğünün ve demokrasinin önündeki en büyük engel olarak gördüğü militarizme karşı, kurumlarda şeffaf, yatay ve kapsayıcı, kültürde ise derin bir sivilleşmeyi öngörür;
yaşamın ve doğanın baş düşmanı olan ve tümüyle reddedilmedikçe yok edilmesi mümkün olmayan savaşa karşı koşulsuz barışı ve silahsızlanmayı savunur;
insanlık suçlarına ve doğa kırımına karşı uluslararası toplumun uluslararası hukuk dahilindeki müdahalesini kabul eder.

4 – TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE FEMİNİZM
Yeşiller, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelindeki her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve tüm bireylerin aynı toplumsal haklarla eşit saygı görme ve güven içinde yaşama hakkına sahip olduklarına inanır;
cinsiyet yelpazesinin tamamına ve cinsel yönelim çeşitliliğine alan açacak şekilde örgütlenir;
toplumsal yapıların erkek egemenliğini ve heteroseksizmi geride bırakmış bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep eder;
bireylerin cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini hiçbir baskı altında kalmaksızın keşfedip yaşayabilecekleri özgür bir kamusal alanın oluşturulmasını savunur;
erkek egemenliği ve heteroseksizme karşı kadın ve LGBTQİ+ özgürleşme mücadelelerine katılır, bu hareketlerin ürettiği özgürleştirici politikaların yaygınlaşması ve hayata geçirilmesi için çalışır;
erkek şiddeti ve tüm taciz biçimleri ile mücadele eder, şiddete maruz kalanın beyanının esas alınması, kaybın yerine konması ve adaletin sağlanması için bütün imkânların kullanılması gerektiğini savunur;
erkek egemen zihniyetin hayatın her alanına olduğu gibi doğaya da hükmettiği gerçeğinden hareketle feminizm ile ekoloji mücadelesinin ortak paydasında çalışır.

5 – KÜRESEL MÜCADELE
Yeşiller, küresel sorunların bütün dünyayı etkilediğinin, doğanın sınırları olmadığının ve kültürlerin geçişlilik içinde evrildiğinin bilinci içinde, ulusal sınırların kaldırıldığı bir dünya inşa etmek için mücadele eder;
barış ve insan hakları temelinde kurulan, yeryüzünün korunmasını ve iklim adaletini hedefleyen ulusaşırı örgütlenmeleri ve uluslararası anlaşmaları önemser ve daha da geliştirilmeleri için çalışır;
küreselleşmenin yarattığı sorunları aşacak alternatif bir küreselleşmeyi savunurken, kendisini kapitalizmin doğayı ve insanı sömüren, ekosistemi, sosyal hakları ve insan ilişkilerini tahrip eden yapısına karşı küresel ölçekte verilen mücadelenin bir parçası olarak görür.

6 – YEREL VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ
Yeşiller, insanların kendi hayatlarını ve içinde yaşadıkları çevreyi etkileyecek kararlarda azami söz sahibi olmaları gerektiğine inanır;
toplumun doğrudan demokrasi temelinde örgütlenmesi ve insanların karar süreçlerine doğrudan katılabileceği demokratik yapıların kurulması için çalışır;
temsilî ve katılımcı demokrasinin, siyasetin tabana yayılmasını sağlayacak doğrudan demokrasi uygulamalarıyla birlikte ve birbirlerini destekleyecek şekilde çalışmasını savunur;
yetki ve sorumluluğun merkezî yapılardan demokrasinin güçlendirildiği yerel ve bölgesel düzeylere kaydırılması ve dağıtılması için politikalar geliştirir;
demokrasi pratiğinin temel hak ve hürriyetler ile doğanın haklarına saygı temelinde işlemesi gerektiğine inanır;
şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmezleri arasında kabul eder;
sivil toplumu ve sivil toplum örgütlerini demokrasinin hayati unsurları olarak görür;
örgütsel yapılarında, yeşil ilkeleri paylaşan yurttaşlar arasında kolektif çalışmaya dayalı yatay bir örgütlenme anlayışını hayata geçirirken, toplumsal ve fikrî azınlıkların temsil hakkını korur.

7 – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Yeşiller, her hâli yıkıcı olan endüstriyalizme, insani gelişmeye faydası olmayan kalkınmacılığa ve savurgan, tek tipleştirici tüketim toplumuna alternatif oluşturacak bir toplumsal hayata geçiş için politikalar geliştirir;
ekonomik büyüme saplantısını reddederek, ekolojik ayak izini azaltacak döngüsel ekonomik yapıların geliştirilmesini savunur;
kapitalizmin sadece kısa vadeli çıkarları önemseyen, kâr odaklı ve yıkıcı işleyiş biçimine karşı, gezegenin geleceği için gerekli radikal iktisadi önlemlerin alınmasını savunur;
ekosistemlere, yeryüzüne ve insanlığın geleceğine etki edebilecek her türlü faaliyeti ve gelişmeyi ihtiyatlılık prensibini esas alarak değerlendirir;
gelecek kuşakların ve doğanın haklarını gözeten, gezegenin sınırları dahilinde, sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı bir sosyoekonomik sistemin geliştirilmesi için mücadele eder.

8 – ADİL PAYLAŞIM
Yeşiller, toplumun hem ekonomik hem bölgesel hem de cinsiyete, yaşa ve kişilerin sahip olduğu diğer kimliklere dayalı eşitlik temelinde kurulması ve yaşatılması idealine sahip çıkar;
gelişen teknolojinin, bireysel özgürlük ve mahremiyete zarar vermeyecek, gelir adaletsizliğini artırmayacak, şirketlerin müşterekleri gasp etmesine ve hegemonya oluşturmasına yol açmayacak şekilde, etik ve sürdürülebilir kullanımı için politikalar geliştirir;
uygulanacak ekonomik ve sosyal politikaların, eşitliği sağlayacak, çevre ve iklim adaletini gözetecek, bireysel özgürlüğe ve farklılıklara zarar vermeyecek şekilde tasarlanması gerektiğini savunur;
yeşil politikaları, gündelik hayatın politik olduğunu göz önünde tutarak geliştirir.

9 – ÖZGÜR YAŞAM
Yeşiller, insanların vazgeçilmez ve devredilemez temel haklara sahip doğuştan hür varlıklar olduklarına inanır;
insanlığın düşünsel gelişmesinin ve toplumsal mücadelenin somut kazanımı olan insan haklarını tüm unsurlarıyla savunarak geliştirmeyi hedefler;
tarihten gelen toplumsal yapıların kültürel önemini ve zenginliğini takdir etmekle birlikte, bunların veya yeni ortaya çıkan yapıların farklılıkları yok etmek, kişisel alanları kısıtlamak, bireysel özgürlükleri bastırmak veya ekonomik sömürüyü sürdürmek için kullanılmalarına karşı çıkar;
toplumun, her bireyin kendi hayatını şekillendirmesine fırsat tanıması için özgürleştirici politikalar geliştirir;
yaban hayatın özgürlüğüne ve evcilleştirilmiş hayvan türlerinin refahına inanır, endüstriyel hayvancılığın sonlandırılmasını ve hayvan haklarının korunmasını savunur.

10 – ÇOĞULCULUK
Yeşiller, insanların ve toplulukların kültürel, dinî, etnik, dilsel, cinsel ve düşünsel farklılıklarını ve çeşitliliğini tanır ve bunları zenginlik olarak görür;
ırkçılık, milliyetçilik, köktendincilik, cinsiyetçilik ve homofobiyle mücadele eder;
göçmenler ve mültecilerle dayanışma içindedir ve bu kesimlerin haklarını savunur;
bir toplumun ancak geçmişiyle yüzleşebildiğinde barışı koruyup içindeki çeşitliliği yaşatabileceğinden yola çıkarak bu yöndeki politikaları destekler ve geçmiş tahribatlara yönelik onarıcı mekanizmalar kurulmasını önerir;
farklılıkların kendi içinde baskı oluşturmaya ve ayrıştırıcı yönelim kazanmaya başlamasına karşı mücadele eder;
toplumsal çeşitliliğin uyum içinde korunmasını ve geliştirilmesini hedefler.

*Yeşiller tarafından katılımcı bir süreç içinde güncellenerek 11.07.2020 tarihinde kabul edilmiştir.

ENGLISH – GREEN PRINCIPLES
https://yesiller.org.tr/green-principles/