Cu03072020

Son güncellemeÇrş, 12 Ara 2012 2pm

Temel İlkeler

YEŞİLLER'İN TEMEL İLKELERİ

1- DOĞAYA UYUM

Yeşiller, insanın doğanın bir parçası olduğuna ve tüm canlıların bir içsel değeri olduğuna inanır;
ekolojik dengeyi yok sayan ekonomik ve sosyal sistemlere, üretim, tüketim ve yaşam biçimlerine ve doğayı yok oluşa götüren insan merkezli politikalara karşı çıkar;
doğayla uyumlu ve ekolojik bilgeliği esas alan bir toplumsal sistemin kurulması için,
doğayı bir kaynak deposu olarak görmeyen ve biyolojik çeşitliliği koruyan,
ekoloji eksenli politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunur.

2- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeşiller, insanlık tarihinde doğanın insan tarafından sömürülmesi yoluyla ulaşılan en son ve en yıkıcı sistem olan endüstriyalizmin,
ölçüsüz kalkınmacılığın ve küresel ekonomik sistem tarafından dayatılan tüketim toplumunun savurgan, tek tipleştirici, bireyci ve yıkıcı toplum modeline karşı çıkar;
ekolojik, paylaşımcı, dayanışmacı ve çoğulcu bir toplum için,
gelecek kuşakların haklarını gözeten, doğayı koruyan,
yaşamı sürdürülebilir kılan ve insani ölçülerde işleyen bir ekonomik sistemin geliştirilmesi için mücadele eder.

3- KÜRESEL MÜCADELE

Yeşiller, kapitalizmin doğayı ve insanı sömüren,
geniş kitleleri yoksullaştıran, ekonomik ilişkileri toplumsal yaşamın tek ölçütü haline getiren,
kâr hırsıyla doğayı, ekosistemi ve insan ilişkilerini tahrip eden politikalarına,
toplumsal dayanışmayı ve sosyal hakları yok ederek,
sermayenin sınırsız biçimde küreselleşmesini amaçlayan neoliberalizme karşı,
küresel ölçekte verilen mücadelenin bir parçasıdır.

4- ERKEK EGEMENLİĞİNİN REDDİ

Yeşiller, kadınları toplumsal yaşamda ikinci sınıf olarak gören,
kamusal alandan özel yaşama kadar her noktada ezen, sömüren ve yoksullaştıran,
erkek egemenliğine karşı kadınların özgürleşme mücadelesine katılır;
kadınların ürettikleri özgürleştirici politikalara destek verir;
bu politikaların yaygınlaşması ve hayata geçirilmesi için çalışır.

5- ŞİDDETİN REDDİ

Yeşiller, hangi nedenle uygulanmış olursa olsun her türlü şiddeti reddeder;
yaşamın içinde ve politikanın her alanında şiddetsiz yöntemleri hayata geçirmeyi savunur;
insan özgürlüğünün ve demokrasinin önündeki en büyük engel olarak gördüğü militarizme karşı sivilleşmeyi,
yaşamın ve doğanın baş düşmanı olan ve tümüyle reddedilmedikçe asla yok edilemeyecek olan savaşa karşı koşulsuz barışı ve silahsızlanmayı savunur.

6- DOĞRUDAN DEMOKRASİ

Yeşiller, toplumun doğrudan demokrasi temelinde örgütlenmesi,
insanların karar süreçlerine doğrudan müdahale edebilecekleri demokratik yapıların kurulması,
yetki ve sorumlulukların yerel ve bölgesel düzeylerde yoğunlaştırılması için çalışır;
temsili ve katılımcı demokrasinin siyasetin tabana yayılmasını sağlayacak doğrudan demokrasi uygulamalarıyla paralel olarak ve birbirlerini destekleyerek işlemesi gerektiğini savunur.

7- YERELLİK

Yeşiller, geleneksel siyasi hareketlerin ve partilerin merkeziyetçi,
hiyerarşik, erkek egemen, kişileri putlaştıran, liderlik mekanizmalarına dayalı ve katılıma kapalı örgütlenme tarzını reddeder;
yerel yapıları öne çıkaran yatay, merkezsiz, ağ tipi örgütlenme tarzını,
yeşil ilkelere sahip çıkan tüm yurttaşların eşit ve özgür katılımına açık yapılarda,
kolektif çalışmaya dayalı bir örgütlenme anlayışını hayata geçirmeyi amaçlar.

8- ADİL PAYLAŞIM

Yeşiller, toplumun hem ekonomik, hem de cinsiyete, yaşa, kişilerin sahip olduğu diğer kimliklere dayalı eşitlik temelinde kurulması ve yaşatılması idealine sahip çıkar;
sosyal adaleti savunur;
uygulanacak ekonomik ve sosyal politikaların, üretim, yönetim ve yaşam biçimlerinin birey özgürlüğüne ve farklılıklara zarar vermeyecek şekilde tasarlanması,
özgürlükleri geliştirmenin temel amaç olmaktan çıkarılmaması gerektiğini savunur;
gündelik hayatın politik olduğuna inanır ve politikalarını geliştirirken bunu göz önünde tutar.

9- ÖZGÜR YAŞAM

Yeşiller, insanların kontrol altında tutulması, bireysel farklılıkların ve özgürlüklerin bastırılması,
ya da ekonomik sömürünün sürdürülmesini sağlamak için kurulan ve sürdürülen tüm otoriter ve dayatmacı yapılara karşı çıkar;
insanın insan ve insanın doğa üzerindeki tahakkümüne karşı özgürleştirici politikalar geliştirir;
insanlığın tarihsel mücadelesinin vazgeçilmez bir ürünü olan insan haklarının tüm unsurlarıyla savunulmasını ve geliştirilmesini amaçlar;
insanın diğer türler üzerindeki tahakkümünü reddederek hayvanların özgürleştirilmesi için verilen mücadeleyi destekler ve hayvan haklarını savunur.

10- ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Yeşiller, ırkçılık, milliyetçilik, köktendincilik ve cinsiyetçiliği reddeder;
insanların ve halkların kültürel, dinsel, etnik, dilsel, cinsel ve düşünsel farklılıklarını ve çeşitliliğini tanır;
bu çeşitliliğin bütünlük içinde korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunur;
farklılıkların kendi içinde baskı oluşturucu ve ayrıştırıcı yönelim kazanmasına karşı çıkar.