Cu03072020

Son güncellemeÇrş, 12 Ara 2012 2pm

Parti Tüzüğü

TÜZÜĞÜ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YEŞİLLER PARTİSİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 –
Partinin adı, Yeşiller Partisi’dir. Kısaltılmış adı Yeşiller’dir. Merkezi Ankara’dadır. Partinin amblemi ayçiçeğidir.

BİRİNCİ BÖLÜM
PARTİNİN TANIMI, AMACI, NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞ İLKELERİ

Madde 2 – Partinin Tanımı
Yeşiller Partisi, sürdürülebilir yaşam için, ekolojik, paylaşımcı ve çoğulcu bir toplumun kurulması yolunda mücadele eden ve bu amaca ulaşmak için politik sorumluluk üstlenen; şiddet karşıtı, demokratik bir siyasi partidir.

Madde 3 – Partinin Amacı
a. Yeşil hareket tüm dünyada sanayi uygarlığının yıkıcı sonuçlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeşiller, dünyanın ve insanlığın bugününü ve geleceğini tehlikeye atan küresel iklim değişikliği, nükleer tehdit, ekolojik kriz, savaşlar, doğanın ve insanın sömürüsü, eşitsizlikler ve her türlü ayrımcılığa karşı siyasi mücadele vermeyi amaçlar.
b. Bu sorunlara karşı geçmişten bu yana mücadelelerini sürdüren savaş karşıtı hareketler, kadınların özgürleşme mücadelesi, ekoloji hareketleri, nükleer karşıtlığı, doğa korumacılık, çevrecilik ve yurttaşların sivil inisiyatifler yoluyla yerel düzeyde karar süreçlerine müdahale ettikleri doğrudan demokrasi örnekleri, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeşil hareketin kökenlerini oluşturmuştur.
c. Yeşilleri bir araya getiren temel ilkeler, doğaya uyum, sürdürülebilirlik, küresel düzeyde mücadele, erkek egemenliğinin ve şiddetin reddi, doğrudan demokrasi, yerellik, adil paylaşım, özgür yaşam ve çeşitliliğin korunmasıdır.
d. Yeşiller Partisi bu amaçlara ulaşmak için insan haklarından ve emekten yana, şeffaf, yurttaş denetimine açık, demokratik mücadele yöntemlerini kullanır.

Madde 4 – Partinin Niteliği ve İşleyiş İlkeleri
a. Yeşiller Partisi çoğulcudur ve çeşitliliği zenginlik sayar.
b. Yeşiller Partisi merkeziyetçi olmayan, yerel yapıları öne çıkaran, partinin temel ilkelerini benimseyen her yurttaşın katılımına açık bir partidir.
c. Partide yöneticilik ve sözcülük görevlerine seçimle gelinir. Ancak üstlenilen hiçbir görev parti üyeleri arasında hiyerarşiye neden olacak şekilde tanımlanamaz. Kadınlar partinin tüm seçilmiş kurullarında yüzde 50 temsil kotasına sahiptir, ancak yeterli kadın aday çıkmaması halinde bu oran en az yüzde 30 olarak uygulanabilir.
d. Partide çalışmalar gönüllülük esasına göre yürütülür. Üyeler, üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
e. Yeşiller Partisi adına konuşma hakkı seçilmiş kişi ve kurullara aittir.
f. Parti üyelerinin söz ve çalışma hakkı kısıtlanamaz. Ancak üyeler, parti politikalarını etkileyebilecek konularda yaptıkları konuşmalarda, verdikleri demeçlerde ve yazdıkları yazılarda sorumluluk çerçevesinde davranır ve partiye zarar vermemesi konusunda azami dikkat gösterirler.
g. Yeşiller Partisi, ortak platformlar yoluyla kuruluş amaçlarına uygun çalışmalar yapan yeşil-ekolojist, çevreci ve tüm diğer toplumsal hareketlerle dayanışma içinde olur, destek verir ve bu hareketlerin politik temsili için çalışır.
h. Yeşiller Partisi’nde parti içi bürokrasinin ve kalıcı liderliklerin oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınır. Bütün seçilmiş görevlerde rotasyon ve geri çağırma ilkesi uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 5 - Üyelik Şartları
a. Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ilgili yasalarda parti üyesi olamayacakları açıkça belirtilmiş olanlar hariç olmak üzere; partinin tüzük ve programını, siyasal anlayış ve doğrultusunu içtenlikle kabul ettiğini ve gücü, bilgisi ve tecrübesi nispetinde parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde beyan ve taahhüt eden, on sekiz yaşını doldurmuş, medeni ve siyasal hakları kullanma ehliyetine sahip, partiye giriş ve üyelik aidatlarını ödemeyi taahhüt eden herkes Yeşiller Partisi’ne üyelik başvurusunda bulunabilir.
b. Üyelik için, ırk, dil, din, mezhep, bölge, sınıf, aile, cinsiyet, cinsel yönelim ve meslek ayrımı gözetilemez.
c. Irkçı, faşist, köktendinci, şiddet yanlısı, tacizci, silah taşıyan ve Madde 5/b’de belirtilen alanlarda açıkça ayrımcılık yapan kişilerle, doğayı ve çevreyi ciddi biçimde kirleten ve tahrip eden işler yapan ve sendikal ve sosyal hakların kullanılmasına engel olan işletmelerin sahip, ortak ve üst düzey yöneticilerinin üyelik başvurusu kabul edilmez.
d. Parti, özel katkısı olabilecek kişileri fahri üye olarak kaydedebilir. Fahri üyeler başta danışma organlarında görev almak yoluyla olmak üzere parti çalışmalarına aktif olarak katılabilirler.

Madde 6 - Üyelik Yöntemi
a. Partiye üye olmak isteyen kişi oturduğu veya çalıştığı ilçenin parti örgütüne başvurur ve kimlik belgesine göre 3 nüsha olarak doldurduğu üyelik fişini imzalar. Başvurda bulunan kişiye bir alındı belgesi verilir.
b. Üyelik başvurusu, üye olmak isteyen kişinin oturduğu veya çalıştığı yerde ilçe örgütü yoksa il örgütüne, il örgütü de yoksa Genel Merkez’e yapılır.
c. Partiye üyelik başvuruları parti panosunda ilan edilir. Üyeliğe kabulü kişinin başvurduğu ilçe veya il örgütü ya da genel merkeze başvurduysa merkez yürütme kurulu yapar. Üyelik başvurusu 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlanır, bu süre içinde karar alınmadığı takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır. Üyeliğe ilişkin red kararları, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır ve başvuran kişiye gerekçeli bir yazı ile bildirilir.
d. Üyelik başvurusu ilçe yönetim kurulunca reddedilen kişiler, 10 gün içerisinde il yönetim kuruluna, üyelik başvurusu il yönetim kurulu tarafından reddedilenler 10 gün içerisinde Merkez Yürütme Kurulu’na itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı il yönetim kurulu kararları için Merkez Yürütme Kurulu’na 10 gün içinde başvurulabilir. Bu kurulun kararı kesindir.
e. Fahri üyeler de aynı yöntemler izlenerek üye kaydedilir.
f. Parti üyeliği şu şekillerde son bulabilir:
1. Üyenin istifası
2. Disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma
3. Üyenin başka bir partiye üye olduğunun saptanması
g. Bir üye bir yıl boyunca:
1. Bildirdiği adreste bulunmaz ve/veya,
2. Ödemekle yükümlü olduğu aidatları ödemez ve/veya,
3. Bağlı olduğu teşkilat yönetimi tarafından kendisiyle bağlantı kurulamazsa,  Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafınca söz konusu üyeye aidatlarını ödemesi için yazılı tebligatta bulunulur. Bu tebligatın gönderilmesinden sonra 3 ay içerisinde söz konusu aidat borcu ödenmezse;
i. İlgili üye (varsa) parti içindeki yönetim görevinden düşer. Bu durumda söz konusu görev için 30 gün içerisinde ilgili parti biriminde seçime gidilir.
ii. Aidat borcunu ödemeyen üye bu borcunu ödeyinceye kadar parti içindeki herhangi bir göreve aday olamaz.
iii. Aidat borcunu ödemeyen üye bu borcunu ödeyinceye kadar parti içerisinde il ve ilçe örgütlerinin görevden alınması konusunda çağrıcı olamaz ve disiplin kuruluna herhangi bir şikayette bulunamaz.
h. Üyelik işlerinin ve kayıtlarının düzenlemesine dair uygulama esasları yönetmelik ile belirlenir.

Madde 7- Üyenin Hak ve Görevleri
Partinin tüm hak ve görevleri, tüzük kuralları çerçevesinde bütün üyeler için ayrımsız olarak vardır ve açıktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde 8 – Merkez Örgütü
Partinin merkez örgütü, karar, yürütme ve denetim organlarından oluşur. Bu organlar şunlardır:
1. Büyük Kongre
2. Genel Başkan
3. Eş Sözcü
4. Parti Meclisi
5. Merkez Yürütme Kurulu
6. Arabulucu
7. Merkez Disiplin Kurulu

Madde 9 – Yerel Örgütler
Partinin yerel yapılanması il, ilçe ve belde örgütlerinden oluşur. Yerel örgütlerin karar, yürütme ve denetim organları şunlardır:
1. İl ve İlçe Kongreleri
2. İl ve İlçe Başkanları
3. İl ve İlçe Eş Sözcüleri
4. İl ve İlçe Yönetim Kurulları
5. İl Disiplin Kurulu

Madde 10 – TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Parti Grupları
a. TBMM Parti Grubu, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi seçilmiş milletvekillerinden oluşur. TBMM parti grubunun karar, yürütme ve denetim organları şunlardır:
1. TBMM Parti Grubu Genel Kurulu
2. TBMM Parti Grup Başkanı
3. TBMM Parti Grubu Yönetim Kurulu
4. TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu
b. Partinin İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Parti Grupları yerel seçimlerde seçilmiş il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinden oluşur.

Madde 11 –Diğer Meclisler
Partinin çalışmalarına yön veren diğer meclisler merkezi düzeyde kurulur. Yardımcı nitelikteki bu meclisler şunlardır:
1. Yeşil Diyalog Meclisi

Madde 12 – Danışma Organları ve Çalışma Grupları
Partinin danışma kurulları merkezi ve yerel düzeyde kurulabilir. Merkezi ve yerel danışma organları şunlardır:
1. Parti Danışma Kurulu
2. İl Danışma Kurulu
3. İlçe Danışma Kurulu
4. Çalışma Grupları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ KARAR VE YÜRÜTME ORGANLARI

I- BÜYÜK KONGRE

Madde 13 – Kuruluşu
a. Büyük Kongre Parti’nin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur. Büyük kongrenin seçilmiş üye sayısı 1100’dür. Seçilmiş üyeler İl Kongreleri tarafından seçilen kurultay delegeleridir. Doğal Üyeler Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, bakan ve milletvekilleri ile parti üyeliği süren kurucu üyelerdir. Doğal delegeler, ayrıca İl Kongrelerince delege olarak seçilemezler.
b. İlk Büyük Kongre toplanana kadar Kurucular Kurulu Büyük Kongre’yi oluşturur.
c. Partinin toplam üye sayısı TBMM miletvekili üye sayısının iki katına ulaşana kadar tüm parti üyeleri Büyük Kongre üyesidir. Büyük Kongre delege seçimleri partinin üye sayısı TBMM miletvekili üye sayısının iki katını geçtikten sonraki ilk Büyük Kongre öncesinde yapılır.

Madde 14 – Toplanması
a. Büyük Kongre 2 yılda bir toplanır. Ancak, gerektiğinde İlçe ve İl Kongreleri ile Büyük Kongre’nin 3 yılı aşmamak üzere ileri bir tarihte yapılması için Merkez Yürütme Kurulu, Büyük Kongre tarafından yetkili kılınabilir.
b. Büyük Kongre’nin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda yeter sayı sağlanamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda yeter sayı aranmaz. Büyük Kongre Divanı, iki divan eş kolaylaştırıcısı ve gerektiği kadar yazmandan oluşur. Divan açık oyla seçilir. Ancak, oyların sayımında zorluk ve duraksama olursa, Büyük Kongre, seçimin ad okunarak ya da gizli oyla yapılmasını kararlaştırabilir.
c. Genel Başkan veya Merkez Yürütme Kurulu’nun gerek görmesi veya Büyük Kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, Büyük Kongre olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel Başkan, bu yetkisini tek başına kullanacağı durumlarda, PM’yi tek gündemli olarak toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantı çağrısını yapanlar tarafından hazırlanır. Olağanüstü toplantıda, yalnız gündemdeki konular görüşülür. Olağanüstü toplantının gündemi, gün ve saati en az 15 gün önceden MYK tarafından duyurulur. Sadece Tüzük ya da Program çalışması yapmak üzere toplanan olağanüstü Büyük Kongre’nin gündemine seçim maddesi koyabilmek için, Büyük Kongre üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı başvuruyu imzalaması gerekir.

Madde 15 – Görev ve Yetkileri
a. Genel Başkanı, Eş Sözcüyü, Parti Meclisi'ni ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla seçmek,
b. Gerekli tüzük ve program değişikliklerini yapmak,
c. MYK’nın çalışma raporunu görüşerek karara bağlamak,
d. Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul etmek, ya da reddetmek, MYK’yı aklamak,
e. Partinin politikalarına ve kamu görevlerine ilişkin konularda görüşmeler yaparak bağlayıcı kararlar almak ya da dilekte bulunmak,
f. Yasaların ya da tüzüğün gösterdiği konuları karara bağlamak,
g. Partinin kapanmasına, bir başka partiyle birleşmesine, tüzel kişiliğine son verilmesine ve böylece parti mallarının tasfiye ve intikal biçimine ilişkin kararlar almak.

Madde 16 – Görüşmeler ve Karar Yöntemi
a. Büyük Kongre, Genel Başkan, Eş Sözcü, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerini yargı gözetiminde gizli oy, açık ve aralıksız sayım ve ayrım ilkelerine göre, Siyasal Partiler Yasası’nda öngörülen biçimde yapar.
b. Büyük Kongre’ye sunulacak raporlar, karar tasarıları ve öneriler parti organları, üyeler ve ilgili kesimler ile ilişki içinde hazırlanır ve olgunlaştırılır. Olağan kongreden en az 15 gün önce Büyük Kongre üyelerine duyurulmak üzere, il ve ilçe örgüt birimlerine ulaştırılır.
c. Büyük Kongre gündemi Parti Meclisi’nin katkılarıyla MYK tarafından hazırlanır.
d. Genel Başkan, MYK veya Büyük Kongre üyelerinin en az yirmide biri belli bir konunun gündeme alınmasını isteyebilir. Ancak kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Öneride imzası bulunan üyelerden biri ve bir MYK üyesi konuştuktan sonra, kongre üyeleri divan tarafından belirlenen sınırlar içinde konuyla ilgili görüşlerini aktarabilirler. Gündeme alınan konu gerekirse karar oturumundan önce Büyük Kongre’ye rapor sunmak üzere bir komisyona aktarılabilir. Karar için uzlaşma halinde oylama yapılmaz. Uzlaşmaya en az bir büyük kongre üyesi katılmadığını belirtirse divan oylama kararı alır. Karar yeter sayısı oylamaya katılanların salt çoğunluğudur.
e. Büyük Kongre kararları bütün parti organlarını ve üyeleri bağlar. Bu kararlar kamuoyuna ve üyelere duyurulur. Büyük Kongre’nin olağan ve olağanüstü toplantıları, çalışma yöntemleri Büyük Kongre Yönetmeliği’nde belirtilir. Bu yönetmelik, Parti Meclisi’ni katkılarıyla MYK tarafından hazırlanır ve Büyük Kongre tarafından karara bağlanır.

II. GENEL BAŞKAN

Madde 17 – Seçimi
a. Genel Başkan, Büyük Kongre’nin delege tam sayısının salt çoğunluğu tarafından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü tur oylamada en çok oy alan seçilmiş olur.
b. Genel başkanın görev süresi rotasyon ilkesi gereği aralıksız 2 yılı geçemez. 2 yıl aralıksız görev yapmış bir genel başkan görev süresinin bitiminin üzerinden 2 yıl geçmeden tekrar aynı göreve aday olamaz. 1 yıldan az görev yapma hakkı kalmış bir üye genel başkanlık için tekrar aday olamaz.
c. Genel Başkanlığın boşalması durumunda, MYK, yeni bir Genel Başkan seçmek üzere Büyük Kongre’yi en geç 45 gün içinde toplantıya çağırır.

Madde 18 - Görev ve Yetkileri
a. Genel başkan, partiyi temsil eder.
b. Genel başkan merkez yürütme kurulunun tabii başkanıdır.
c. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi genel başkana aittir.
d. Genel başkan parti politikaları konusunda parti adına konuşmakla ve parti politikalarını kamuoyuna aktarmakla görevlidir.

III. EŞ SÖZCÜ

Madde 19 - Seçimi, Görev ve Yetkileri
a. Eş sözcü, Büyük Kongre tarafından gizli oyla seçilir ve en çok oy alan seçilmiş olur.
b. Eş sözcü genel başkana yardımcı olarak genel parti politikaları konusunda parti adına konuşma ve partinin görüşlerini kamuoyuna aktarma hakkına sahiptir. Eş sözcü ayrıca Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına ilgili kurul üyeleriyle aynı haklara sahip olarak katılır.
c. Genel başkanın erkek olması halinde eş sözcü erkek olamaz.
d. Eş sözcü görev süresi rotasyon ilkesi gereği aralıksız 2 yılı geçemez. 2 yıl aralıksız görev yapmış bir eş sözcü görev süresinin bitiminin üzerinden 2 yıl geçmeden tekrar aynı göreve aday olamaz. 1 yıldan az görev yapma hakkı kalmış bir üye eş sözcülük için tekrar aday olamaz. Eş sözcünün görevden ayrılması halinde Parti Meclisi 45 gün içinde kendi içinden gizli oyla yeni bir eş sözcü seçer.

IV. PARTİ MECLİSİ (PM) VE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK)

Madde 20 – Parti Meclisi'nin seçilmesi, işleyişi ve görevleri.
a. Parti Meclisi'nin üye sayısı 40'tır ve üyeleri Büyük Kongre tarafından kendi içinden gizli oyla seçilir. En çok oy alan adaylar PM üyesi seçilir, ancak seçilmek için geçerli oyların en az yüzde 10’unu alabilmek gerekir.
b. Parti Meclisi seçiminde yüzde 50 kadın kotası uygulanır. Yeterli kadın aday olmaması durumunda PM üye sayısının en az yüzde 30’u kadın olmak zorundadır.
c.  Parti Meclisi üyeleri 2 yıl için seçilir. PM üyelerinin en az yüzde 50’si yenilenmek kaydıyla bir PM üyesi üst üste en fazla 4 yıl görev yapabilir. PM'nin yüzde 50'sinin yenilenmesi için şu yöntem uygulanır: Seçim sırasında en çok oy alan üyeler sıralanır. Önceki dönemde PM üyeliği yapmış olanlardan en çok oy alan 20 üye PM'ye seçilmiş sayılır, daha sonra gelenler yeni PM üyeleri lehine liste dışı bırakılır. Eğer sıralamada aynı sayıda oy almış üyeler varsa, PM üyesi olacak adayı belirlemek için kura çekilir.
d. Parti Meclisi partinin Büyük Kongre'den sonra birinci derecedeki politik karar organıdır. Parti Meclisi kendi üyeleri içinden MYK'yı seçmekle, parti politikalarını geliştirmekle, karar önerisi ve rapor hazırlamakla görevlidir ve yasa ve tüzük ile Büyük Kongre’ye verilmiş yetkiler dışındaki tüm kararları alma ve alınan kararları uygulama yetkisine sahiptir. PM’nin diğer çalışma esasları Büyük Kongre tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
e. Parti Meclisi olağan şekilde yılda en az iki kere toplanır. Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. PM üyelerinin katkısıyla MYK tarafından oluşturulan gündem hakkında karar alır. PM toplantılarına gerek görülen konularda parti üyeleri ya da parti üyesi olmayan kişiler davet edilebilir. Eş sözcü Parti Meclisi toplantılarına kurul üyeleriyle aynı haklara sahip olarak katılır. Parti Meclisi'nde kararlar uzlaşma halinde oylama yapılmadan alınır. Uzlaşma olmaması halinde yapılan oylamalarda karar yeter sayısı katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

Madde 21 – Merkez Yürütme Kurulu'nun seçilmesi, işleyişi ve görevleri.
a. Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi tarafından kendi içinden gizli oyla seçilen 15 üyeden oluşur. En çok oy alanlar MYK üyesi seçilir.
b. MYK seçiminde yüzde 50 kadın kotası uygulanır. Yeterli kadın aday olmaması durumunda MYK üye sayısının en az yüzde 30’u kadın olmak zorundadır.
c. MYK üyeleri 2 yıl için seçilir. MYK üyelerinin en az yüzde 50’si yenilenmek kaydıyla bir MYK üyesi üst üste en fazla 4 yıl görev yapabilir. MYK'nın yüzde 50'sinin yenilenmesi için şu yöntem uygulanır: Seçim sırasında en çok oy alan üyeler sıralanır. Önceki dönemde MYK üyeliği yapmış olanlardan en çok oy alan 8 üye MYK'ya seçilmiş sayılır, daha sonra gelenler yeni MYK üyeleri lehine liste dışı bırakılır. Eğer sıralamada aynı sayıda oy almış üyeler varsa, MYK üyesi olacak adayı belirlemek için kura çekilir.
d. MYK merkezi düzeydeki parti işlerinin yürütülmesiyle görevlidir. MYK yapacağı işler hakkında Parti Meclisi’ni bilgilendirir ve katkısını alır. MYK ayrıca Parti Meclisi'nin sekreteryasını yürütür. Parti işlerini düzenleyen parti içi yönetmelikler de MYK tarafından hazırlanır. MYK’nın diğer çalışma esasları Büyük Kongre tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
e. MYK kendi içinde işbölümü yapar. Kendi içinden en az bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer ve işlerin koordine edilmesi için yeterli sayıda kişiye görev verir. Bu görevler MYK içinde belirlenecek süreler için dönüşümlü olarak yerine getirilebilir.
f. MYK en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. Genel başkan  ya da MYK üyelerinin en az beşte biri, MYK’yı olağan zaman dışında toplantıya çağırabilir. MYK toplantılarına gerek görülen konularda parti üyeleri ya da parti üyesi olmayan kişiler davet edilebilir. Eş sözcü MYK toplantılarına kurul üyeleriyle aynı haklara sahip olarak katılır.
g. MYK toplantı gündemi genel sekreter tarafından, toplantıdan önce belirlenir. Gündem, diğer MYK üyelerinin de katkılarıyla geliştirilir.
h. MYK’da kararlar uzlaşma halinde oylama yapılmadan alınır. Uzlaşma olmaması halinde yapılan oylamalarda karar yeter sayısı katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

V. ARABULUCU

Madde 22 – Seçilmesi ve Görevleri
a. Arabulucu, parti içindeki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla uzlaşma arayışında bulunma göreviyle Büyük Kongre tarafından seçilir. Görev süresi 2 yıldır. Üstüste en fazla 2 dönem görev yapablir.
b. Arabulucu parti içinde disiplin kurulunun görev alanına giren bir kovuşturma talebi olduğunda uzlaştırma göreviyle öncelikli olarak devreye girer. Arabulucuya uzlaştırma görevi MYK tarafından verilir. Arabulucu taraflarla tek tek ya da birlikte görüşmeler yaparak görevini 1 ay içinde tamamlar ve sonucu MYK’ya bildirir. Arabulucunun çözüm bulamaması halinde kovuşturma talebi en geç 15 gün içinde MYK tarafından Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilir.

VI. MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Madde 23 – Oluşumu
Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kongre tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu, MYK’nın disiplin kovuşturmalarıyla ilgili taleplerini karara bağlar. Merkez Disiplin Kurulu’nun çalışma koşul ve yöntemleri, tüzüğün “Disiplin ve Denetim” bölümündeki hükümlerle düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YEREL ÖRGÜTLER

Madde 24 – İl ve İlçe Kongreleri
a. İl Kongresi, İlçe Kongrelerinden seçilen en çok 600 delegeden oluşur.
b. O ilin Partili milletvekilleri, Partili Büyükşehir Belediye Başkanları ile Yönetim ve Disiplin Kurullarının başkan ve üyeleri, İl Kongresi’nin doğal üyeleridir. Geçici/Kurucu İl Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Kongre’ye katılabilirler, ancak Kongre üyesi değillerse oy kullanamazlar.
c. İl Kongresinde, İl Başkanı, İl Eş Sözcüsü, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu üyeleri ve Büyük Kongre delegeleri seçilir. O ilin partili milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları ile Yönetim ve Disiplin Kurulları’nın başkan ve üyeleri İl Kongresi’nin doğal üyeleridirler. İl Kongresinin seçiminde, Siyasi Partiler Yasası’na göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş üye listeleri esas alınır
d. İlçe Kongresi, ilçe ve ilçeye bağlı mahalle ve köylerde kayıtlı üyelerin seçtikleri en çok 400 üyeden oluşur. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe kongresinin doğal üyeleridir. Geçici/Kurucu Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılabilir, ancak kongre delegesi seçilmemişlerse, oy kullanamazlar. İlçe Belediye Başkanı ile ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları ilçe kongresinin; il belediye başkanlarıyla, merkez ilçe çevresindeki diğer belediye başkanları, merkez ilçe kongresinin doğal delegeleridirler. İlçe Kongresi’nin delegelerinin mahallelere göre dağılımı üye sayısına göre yapılır. Bir ilçede kayıtlı üye sayısı 400 veya daha az ise, ilçe kongresi, üyelerinin tümünün katılımıyla yapılır. Delege seçimleri yönetmeliği uyarınca, delege seçimlerinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listesi esas alınır.
e. İl ve İlçe Kongreleri, 2 yılda bir toplanır. İl ve İlçe Kongrelerinde, İl ve İlçe Başkanı, İl ve İlçe Eş Sözcüleri ve İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy, aralıksız sayım ve açık tasnifle seçilir.
f. İl ve İlçe Yönetim Kurulları, kongrenin gününü, yerini, saatini ve gündemini, kongre üyelerine en az 15 gün önceden il ve ilçe binalarında yapılacak bir ilanla duyurur. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin bilgiler de bu duyuruda belirtilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
g. İl ve İlçe kongrelerine delegelerin seçimi, kongrenin toplanması ve çalışma düzenleri “Delege Seçimleri Yönetmeliği” ile “İl ve İlçe Kongreleri Yönetmeliği”nde gösterilir.

Madde 25 – İl ve İlçe Başkanları
a. İl ve İlçe başkanları, kongrelerince seçilir ve ertesi kongreye kadar görev yaparlar; rotasyon ilkesi gereği üstüste iki dönem seçilemezler. İl ve ilçe başkanları, ilgili yerleşim bölgesinde partiyi temsil ederler.
b. İl ve İlçe başkanları, ilgili kongrelerin delege tam sayısının salt çoğunluğu tarafından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü tur oylamada en çok oy alan seçilmiş olur.

Madde 26 – İl ve İlçe Eş Sözcüleri
a. İl ve ilçe eş sözcüsü,  ilgili yerel örgüt tarafından, kongresinde gizli oyla seçilir ve en çok oy alan seçilmiş olur. Bir kişinin eş sözcü olması aynı zamanda ilgili il veya ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine engel değildir.
b. İl başkanının erkek olması halinde il eş sözcüsü, ilçe başkanının erkek olması halinde ilçe eş sözcüsü erkek olamaz.
c. İl eş sözcüsü il başkanına, ilçe eş sözcüsü ilçe başkanına yardımcı olarak partinin ilgili yerleşim bölgesindeki örgütlenmesini ve politik çalışmalarını koordine eder ve aynı şekilde o il ve ilçeyle ilgili sorunlara dair parti politikalarını kamuoyuna aktarma hakkına sahiptir.

Madde 27 – İl ve İlçe Yönetim Kurulları
a. İl Yönetim Kurulları (YK) 7 kişiden, İlçe Yönetim Kurulları 5 kişiden oluşur. İl yönetim kurulu için yedek 2, ilçe yönetim kurulu için yedek 1 üye seçilir. İl ve İlçe Yönetim Kurulları ve yedek üyeler, Kongrelerinde seçilir. Yönetim Kurulu adayları içinde en fazla oy alanlar seçilmiş olur. Ancak YK üyesi olarak seçilmek için kullanılan oy sayısının en az yüzde 10’unu almak gereklidir.
b. YK seçiminde yüzde 50 kadın kotası uygulanır. Yeterli kadın aday olmaması durumunda YK üye sayısının en az yüzde 30’u kadın olmak zorundadır.
c. YK üyeleri 2 yıl için seçilir. YK üyelerinin en az yüzde 50’si yenilenmek kaydıyla bir YK üyesi üst üste en fazla 4 yıl görev yapabilir. YK'nın yüzde 50'sinin yenilenmesi için şu yöntem uygulanır: Seçim sırasında en çok oy alan üyeler sıralanır. Önceki dönemde YK üyeliği yapmış olanlardan ilçede en çok oy alan 3, ilde 4 üye YK'ya seçilmiş sayılır, daha sonra gelenler yeni YK üyeleri lehine liste dışı bırakılır. Eğer sıralamada aynı sayıda oy almış üyeler varsa, YK üyesi olacak adayı belirlemek için kura çekilir.
d. YK kendi içinde işbölümü yapar ve işlerin koordine edilmesi için yeterli sayıda kişiye görev verir. Bu görevler YK içinde belirlenecek süreler için dönüşümlü olarak yerine getirilebilir.
e. İl ve İlçe yönetim kurulları programa, tüzüğe ve yönetmeliklere, yetkili organların karar ve yönergelerine uygun olarak, kendi görev bölgelerindeki parti çalışmalarını verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmekle, yurttaşlarla parti arasında, üyelerle örgüt arasında, örgütle Genel Merkez arasında, verimli dayanışmayı ve işbirliğini, üyelerin sürekli eğitim ve katılımını sağlamakla, üye sayısını, çağdaş ve demokratik bir denge içerisinde çoğaltmakla yükümlüdürler.
f. İl ve İlçe Yönetim Kurulları, bu görevlerini yerine getirmek amacıyla araştırma kurulları, çalışma grupları kurarlar. Ayrıca köy ve mahallelerle iletişimi sağlamak amacıyla, öncellikle o köy ve mahallelerden seçilmiş delegelerden birisini, yoksa, bir partili üyeyi, köy ve mahalle delegesi olarak görevlendirebilirler.
g. Yönetim kurullarının çalışma şekilleri “Yönetim Kurulları Çalışma Yönetmeliği” ile düzenlenir.

Madde 28 – Belde Örgütleri
Belde örgütleri, il ve ilçe merkezleri dışında, belediye olan yerlerde kurulur ve en az 3 kişiden oluşur. Belde örgütünün ilk kuruluşu, ilçe yönetim kurulu tarafından önerilecek üye listesinin MYK tarafından onaylanmasıyla gerçekleşir. Belde örgütü kendi içinden en az bir koordinatör seçer ve bu koordinatörler ilçe yönetim tarafından onaylanarak genel merkeze bildirilir.

Madde 29 – İl ve İlçe Başkanlarının ve Yönetim Kurullarının Görevden Çekilmesi
a. Yönetim kurullarının görevden çekilmesi durumunda, il yönetim kurulu için kararın MYK’ye bildirilmesinden başlayarak 45 gün içinde, ilçe yönetim kurulu için kararın il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlayarak 30 gün içinde il veya ilçe kongreleri toplanır ve yeni yönetim kurulunu seçer. Bu süreler içinde, il ve ilçeler için yeni delegeler seçilmemiş ise, kongre seçimi, eski delegelerle yapılır.
b. İl ve ilçe örgütlerinin üye sayısının yüzde 10’unun başvurusu üzerine, il ve ilçe başkanlarının ve ilgili örgütlerin yönetim kurullarının Yeşiller Partisi’nin ilkelerine aykırı hareket edilmesi veya usulsüzlük tespiti hallerinde görevden el çektirilmesi önerisi imzaya açılır. 30 gün içerisinde üyelerin yüzde 50’sinden bir fazlasının öneriyi imzalaması halinde il, ilçe başkanı veya yürütme kurulları MYK tarafından görevden alınır. Bu süre zarfında il, ilçe başkanlarının veya yürütme kurulunun görevden el çektirilmesi durumuda,  MYK tarafından geçici il veya ilçe başkanı atanır ve bu başkanın görevi il örgütleri için 45, ilçe örgütleri için 30 gün içerisinde söz konusu yerel örgütü seçime götürmekle sınırlıdır.
c. İl ve ilçe yerel örgütleri yürütme kurulu üyeleri veya başkanlarının bulundukları yerdeki seçimlere aday adayı olması durumunda, görevlerinden istifa etmelerini takiben 15 gün içerisinde yerel örgüt ilgili görev için seçime gider.

Madde 30 – İl Disiplin Kurulu
İl Disiplin Kurulu, il kongresince seçilen 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Çalışma yöntemleri, tüzüğün “Disiplin ve Denetim” bölümündeki hükümlere göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
DİĞER MECLİSLER

Madde 31 - Yeşil Diyalog Meclisi'nin Kuruluşu
a. Yeşil Diyalog Meclisi, yeşil-ekolojist hareketin, çevre örgütlerinin, kadın hareketlerinin ve diğer toplumsal hareketlerin ve otonomların parti üyesi olmayan, Yeşiller Partisi’nin temel ilkeleri ve programı doğrultusunda partiye katkı sunmak ve çalışmalarına katılmak isteyen temsilcilerinden ve bireylerinden oluşur.  Üye sayısı 40'dır.
b. Yeşil Diyalog Meclisi’ne temsilci gönderecek kuruluş ve örgütlere MYK tarafından davet gönderilir. Söz konusu kuruluş ve örgütlerin belirleyeceği isimler Yeşil Diyalog Meclisi’ne çağırılır.

Madde 32 - Yeşil Diyalog Meclisi'nin İşleyişi
a. Yeşil Diyalog Meclisi Parti politikalarının oluşmasında önemli rol oynar ve aldığı kararlar MYK’de öncelikle görüşülür.
b. Yeşil Diyalog Meclisi tarafından alınan bir karar MYK’ye iletildiğinde konuyla ilgili oylama yapılması durumunda karar yeter sayısı katılan üye sayısının yüzde 40’ıdır. Yeşil Diyalog Meclisi’nin yerel düzeydeki birimlerinin aldıkları kararlar da ilgili yerel örgütün kararlarında aynı ağırlığa sahiptir.
c. Yeşil Diyalog Meclisi’nin çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.


YEDİNCİ BÖLÜM
DANIŞMA ORGANLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 33 – Parti Danışma Kurulu
a. Parti Danışma Kurulu, Yeşiller Partisi’nin çalışmalarına bilimsel ve politik destek sağlamak amacıyla oluşturulur. 15 kişiden oluşan Parti Danışma Kurulu üyeleri partinin ilke ve programı doğrultusunda çalışmalara katkı sunabilecek bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar, demokratik kitle örgütü ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve üyeleriyle özel katkısı olacağına inanılan diğer bireylerden oluşur. Parti Danışma Kurulu üyeleri parti üyesi olabilir veya olmayabilirler. Önerilen bir kişinin Parti Danışma Kurulu üyesi olmasına Parti Meclisi’nin görüşü alınarak MYK tarafından karar verilir.
b. Parti Danışma Kurulu gerekli zamanlarda MYK, PM veya Kurul üyelerinin çağrısıyla, belli konularda sınırlı bir gündemle toplanır. Rapor hazırlamak, politika önerisi sunmak ve parti programında değişiklik önerisi yapmak danışma kurulunun görevleri arasındadır. Parti Danışma Kurulu toplantılarına Parti Meclisi üyeleri de katılabilir. Toplantılarda iki eş kolaylaştırıcı ve en az bir yazman seçilir. Toplantı gündemi çağrıcılar tarafından önerilir, katılımcılar tarafından ilgili konu çerçevesinde geliştirilir.
c. Parti Danışma Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve politika önerileri PM'ye sunulur ve PM tarafından kabul edildikten sonra işleme sokulur.

Madde 34 – İl ve İlçe Danışma Kurulları
İl ve İlçe Danışma Kurulları, ilgili bölgede Yeşiller Partisi’nin çalışmalarına bilimsel ve politik destek sağlamak amacıyla oluşturulur. İl Danışma Kurulları 10, İlçe Danışma Kurulları 5 kişiden oluşur. Çalışma ilkeleri Parti Danışma Kurulu gibidir. Önerilen bir kişinin Parti Danışma Kurulu üyesi olmasına Parti Meclisi’nin görüşü alınarak İl ve İlçe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Madde 35 - Çalışma Grupları
Yeşiller Partisi'nin amaç ve ilkelerine uygun çalışmaların en etkin şekilde yürütülebilmesi için, her kademedeki örgüt birimleri kendi içlerinde geçici ve sürekli olarak çalışma, araştırma ve denetleme kurulu, kol, komisyon, masa ve meclisleri oluşturabilir; çeşitli konularla ilgili parti görüşlerini topluma aktarmak için konuyla sınırlı sözcüler seçilebilir, kamu yönetimini izlemek için, gölge kabine, gölge meclis ya da benzeri kurullar kurabilir. Bunların görev ve yetkileri ve çalışma yöntemleri yönetmeliklerle düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YARGI İSTEĞİYLE KONGRE

Madde 36 –
Büyük kongre veya il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimlerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca iptal edilmesi durumunda, seçim kurulu başkanının saptadığı ve bildirdiği gün, saat ve yerde seçimlerin yenilenmesi için kongre toplanır. Bu kongrede yalnız seçim yapılır; görevini yapmayarak veya savsaklayarak seçimlerin iptaline neden olan sorumlular hakkında disiplin işlemi uygulanabilir.


DOKUZUNCU BÖLÜM
ÖNSEÇİM

Madde 37 – Önseçim Koşulu
Seçimlerde Parti adına aday olacak kişiler, ilgili seçim çevresinde parti örgütü olması halinde ön seçimle belirlenir. Milletvekili genel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenen seçim çevresi, önseçim çevresi için esas alınır.

Madde 38 – Adaylık ve Seçimler
a. Seçilme yeterliliğine sahip olan parti üyeleri aday olabilir.
b. Adaylık başvurusu il ve ilçe yönetim kurulları aracılığıyla MYK’ya yapılır.
c. Önseçimler ilgili seçim çevresindeki örgüte bağlı tüm parti üyelerinin katılımıyla yapılır

Madde 39 – Önseçim Yönetmeliği
Önseçimlerle ilgili ayrıntılar Siyasi Partiler Yasası’ndaki hükümlere uygun olarak hazırlanacak “Önseçim Yönetmeliği” tarafından saptanır.

ONUNCU BÖLÜM
DİSİPLİN VE DENETİM

Madde 40- Disiplin Kurullarının Alanı
a. Merkez organlarında görevli olanlarla, TBMM üyelerinin yasama çalışmaları dışında kalan eylemlerinden doğan parti suçları, il başkanları ve il disiplin kurulu üyeleri, partili merkez belediye, Büyükşehir belediyesi ve ona bağlı belediye başkanlarının işledikleri parti suçları, Parti Meclisi’nin önerisi ve MYK’nın isteği üzerine, Merkez Disiplin Kurulu tarafından;
b- Diğer üyelerin parti suçları, İl Yönetim Kurulları’nın isteği üzerine, İl Disiplin Kurulları tarafından;
c- Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, grup iç yönetmeliğine, grup bağlayıcı kararlarına aykırı davranışlarından parti suçları, Grup Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine Grup Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır
d. Kesin ya da geçici çıkarma isteği ile disiplin kuruluna gönderilen üye, kurulca gerekli görüldüğünde önlem niteliğinde olmak üzere, üyelik haklarını kullanmaktan yasaklanabilir, görevden uzaklaştırılabilir.

Madde 41 – Parti Suçları
a. Tüzüğe ve temel ilkelere aykırı davranmak, ihraç cezası talebi ile;
b. Üzerine aldığı görevleri özürsüz olarak yapmaktan kaçınmak ya da başkalarının aldığı görevlerin yapılmasını engellemek, uyarı cezası talebi ile;
c. Partiye zarar veren çalışma ya da açıklamalarda bulunmak, kınama cezası talebi ile;
d. Görev verilmediği konularda kendisini görevliymiş gibi göstermek, kınama cezası talebi ile;
e. Partinin yetkili organlarınca kendisine verilen yetkiyi ve kendisine gösterilen güveni kötüye kullanmak, kınama cezası talebi ile;
f. Kapalı toplantılarda tartışılan konuları açıklamak, kınama cezası talebi ile;
g. Üyenin Madde 5c’de yazılı şartlara aykırı işlerle uğraşması, bu tür işletmelerden maddi ve manevi çıkar elde etmesi, aynı maddede üyeliğe kabul edilmeme nedeni olarak gösterilen tutum ve davranışlar sergilemesi, ihraç cezası talebi ile;
h. Kendisinin ya da başkasının kişisel ve/veya ticari çıkarları için parti içinde bulunduğu pozisyondan yararlanmak, bu amaçla görevini suistimal etmek, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmak, ihraç cezası talebi ile;
i. Partinin adaylarına karşı, açık-gizli çalışmak, partinin uyarısına rağmen başka bir partinin adayı lehine çalışmak ya da kendisi aday olmak, geçici ihraç cezası talebi ile;
j. Partiye ait belgelerle kayıtlarda değişiklik ya da hile yapmak, gerçeklere aykırı üye yazmak, kayıt yapmak ya da kayıtları bozmak, ihraç cezası talebi ile;
k. Partinin parasını, eşyasını, mallarını ya da üyelerince parti çalışmaları ya da sosyal çalışmalar için kendisine emanet edilen parayı, eşyayı, malları kötüye kullanmak, geçici ihraç cezası talebi ile;
l. Kongre, grup ve yetkili kurulların çalışmalarını engelleme, bozma ve bozdurma amacı ile kendisi ya da başkaları aracılığı ile eylemde bulunmak, kınama cezası talebi ile;
m. Özel alan dahil olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü tehdit, şiddet veya tacizde bulunmak, ihraç cezası talebi ile;
n. Hayvanlara şiddet uygulamak, ihraç cezası talebi ile;
o. Madde 5c’de yazılı üyelik kriterlerine uymadığı halde bunu gizleyen kişilerin sonradan bu kriterlere uymadığının saptanması, ihraç cezası talebi ile;
ilgili parti organları tarafından disiplin kuruluna verilirler.
p. Disiplin suçları ağırlık seviyelerine göre en hafiften en ağıra, şu şekilde sıralanır: Uyarı, kınama, geçici ihraç ve kesin ihraç. Disiplin kurulu önüne gelen talebi değerlendirir ve gerekiyorsa talep edilen cezalardan daha alt cezaları vermeye yetkilidir.
r. Disipline verilen partili, bu süreler içerisinde üyelikten istifa ederse uygulama gündemden çıkarılır.
s. Verilen disiplin cezaları, disiplin cezası alan kişi(ler) tarafından talep edilmesi durumunda Büyük Kongre’de gündeme alınır. Cezayı affetme yetkisi Büyük Kongre’ye aittir. 

Madde 42- Disiplin Kurullarının Çalışma Kuralları
a. Disiplin Kurulları ilk toplantılarında, üyeleri arasından iki eş koordinatörü gizli oyla seçerler.
b. Özürsüz olarak bir yılda üç toplantıya katılmayan Disiplin Kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.
c. Disiplin Kurulları, üye tam sayısının, en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak, Siyasi Partiler Yasası’nın 101/d–1 maddesinde gösterilen durumlar dışında, üyelikten kesin çıkartma cezası için, üye tam sayısının salt çoğunluğunca karar verilmesi gerekir.
d. Disiplin Kuruluna verilen üyelerin, yazılı ve sözlü savunma verme hakkı vardır.
e. Disiplin Kurulları, kendilerine gönderilen işleri, en geç iki ay içerisinde gerekçelerini belirterek karara bağlar. Bu süre sonunda sonuçlandırılmayan işler için, gerekçeleri gösterilmek suretiyle, MYK’dan ek süre istenir. Ek süre, bir aydan fazla olamaz. Merkez Disiplin Kurulu kararları kesindir.

Madde 43 – İtirazlar
a. İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı, İl Yönetim Kurulu ya da ilgili üye, 10 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez Disiplin Kurulu’nda erteleme kararı verilmişse; itiraz, İl Disiplin Kurulu kararının uygulamasını durdurmaz.
b. Hakkında Partiden veya Gruptan geçici ya da kesin çıkarma cezası verilen üye, bu cezaya karşı Disiplin Kurulu’na sevk eden kurulun görev ve yetersizliği, ya da ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu savıyla yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edebilir. Mahkemenin vereceği karar kesindir.
c. Parti kurul ve organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılamaz.

Madde 44- Disiplin Kurullarına İlişkin Ortak İlkeler
a. Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilmek için, disiplin cezası almamış olmak gerekir.
b. Partinin Disiplin Kurulu üyeleri, Kongre ve TBMM üyeliği dışında, partinin herhangi bir organında ya da kurulunda görev alamazlar ve partiden herhangi bir biçimde gelir sağlayamazlar.
c. Bir Disiplin Kurulu’nda görev alan bir kimse, başka bir Disiplin Kurulu’nda görev alamaz.
d. Eşlerle, ikinci dereceye kadar olan akrabalar, aynı Disiplin Kurulu’nda görev alamazlar.
e. Partinin hiçbir organı, kurul ve toplantısında, Disiplin Kurulları’nın inceleme ve kararları hakkında görüşme yapılmaz ve karar alınamaz.
f. Seçimler sırasında ve yayın yoluyla ya da açık toplantılarda işlenen parti suçlarının kovuşturulmasında inceleme süreleri yönetmelikle kısaltılabilir.

Madde 45- Yönetmelik
Disiplin kovuşturmasına başlanması, savunma, disiplin kurullarının görev bölümü, toplanma ve çalışma yöntemleri, “Disiplin Yönetmeliği”nde düzenlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
MALİ İŞLER

Madde 46 - Gelir Sağlama
Parti, hiçbir suretle hakça gelir sağlama yolundan ayrılmaz. Parti çalışmalarını doğrudan doğruya üyelerin maddi katkılarıyla sürdürmek ve belirli kişi ve çevrelerin partide güçleriyle ağırlık kazanmalarını önlemek için, yasalara uygun olarak partiye sürekli gelir akışını güvence altına alabilmek için, tüm üyeler, kişisel gelir durumları ile orantılı olarak ve tüzükte belirtilen ölçü ve biçimde düzenli ödenti öderler.

Madde 47 - Gelir Kaynakları
a. Üyelerden alınan giriş ve aylık aidatlar,
b. Partili milletvekillerinden alınacak aidatlar,
c. Seçimlerde partiden adaylık için başvuranlardan alınacak aidatlar,
d. Parti bayrağı, flaması, rozet v.b.nin satışlarından elde edilecek gelirler,
e. Parti yayınlarından sağlanacak gelirler,
f. Makbuz karşılığında alınacak bağışlar,
g. Parti için düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinden elde edilecek gelirler,
h- Parti mal varlığından elde edilecek gelirler.
i. Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi birimlerince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel kişiliğinindir.
j. Parti mal varlığından elde edilecekler dışında parti gelirlerinden vergi, resim ve harç ödenmez.
k. Gelirler, Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Bu makbuzlara ilişkin kayıtlar, Genel Saymanlık tarafından tutulur. Parti örgütü, aldığı ve kullandığı makbuzlardan dolayı Merkez Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
l. Parti il, ilçe ve belde merkezlerinde üyelerin sosyal iletişim ve ilişkilerinin geliştirilip çeşitli sosyal aktivitelerin  gerçekleştirilmesi ve çok amaçlı olarak kullanılması için lokal açılması il ve ilçe Yönetim Kurulları'nın yetkisinde gerçekleştirilir.

Madde 48 – Üye Aidatları
a. Partiye kayıt olan üyelerin giriş aidatı ve ödeyeceği olağan aidatın miktarı bireysel gelirine göre üye tarafından beyan edilerek, üye gelirini ve belirlediği miktarı üye giriş formunda yazılı olarak beyan eder. Giriş aidatlarının alt sınırı 10 YTL; üst sınırı ise, milletvekili maaşının net bir aylık tutarıdır. Üyelik aidatlarının yıllık alt sınırı 120 YTL; üst sınırı ise, milletvekili maaşının net bir aylık tutarıdır. Aidatlar peşin olarak ya da kişinin üyeliğe başvurusunu takip eden iki ay içinde taksitler halinde alınabilir.
b. Üye aidatları bulunulan yerdeki en yakın saymana makbuz karşılığı bireysel olarak yapılır ve merkez tarafından toplanır. Aidatlar bireysel ödenir, bir üye başkalarının aidatını ödeyemez.
c. Toplanan aidatların bir kısmı üye sayılarıyla orantılı bir şekilde ve Mali İşler Yönetmeliği ile belirlenen oranlarla yerel örgütlere paylaştırılır.
d. Partiye fahri üye olacak kişiler, fahri üyelik başvuruları sırasında giriş ve normal aidat ödemelerini yapmak isteyip istemedikleri hakkında fahri üye giriş formunda yazılı olarak beyanda bulunur. Aidat yükümlülüklerini kabul eden fahri üyeler için alt ve üst sınırlar, resmi parti üyeleri için belirlenen sınırlardır.

Madde 49- Sorumluluk ve Harcamalar
a. Harcamalar, sözleşmeler ve yükümlülükler, parti tüzel kişiliği adına yapılır.
b. İl ve ilçe yönetim kurullarının olağan bütçelerinin dışında sözleşme yapması ve yükümlülük altına girmesi, Genel Sayman’ın veya MYK’nın iznine bağlıdır. Genel Sayman’dan izin alınmadan yapılan bağış ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz. Genel Başkan, MYK, Genel Sayman veya parti tüzel kişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu ve benzeri gibi durumlarda sorumluluk, sözleşmeyi yapan ve yükümlülüğü üstlenen kişi ve kişilere düşer.

Madde 50- Borç Verme Yasağı
Parti tarafından üyelere, gerçek ve tüzel kişilere hiçbir biçimde borç verilemez.

Madde 51- Bütçe ve Kesin Hesap
a. İl yönetim kurulu, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere, gelir-gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi hazırlar ve her yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Sayman’a gönderir.
b. Parti hesapları, bilanço esasına göre düzenlenir.
c. İlçeleri de kapsamak üzere, İl Yönetim Kurulları ve Genel Merkez, Bütçe Yılı’nı izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hesaplar.
d. İllerin ve Genel Merkez’in kesin hesapları, Genel Sayman tarafından incelenir ve birleştirilerek onaylanmak üzere, MYK’ya sunulur.
e. MYK, karara bağlanarak birleştirilmiş olan tüm Parti Örgütü ile ilgili kesin hesapların bir örneğini, Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi ve bilgi için, Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.

Madde 52 – Mali İşler Yönetmeliği
Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, gelir-gider defterlerinin tutulmasına, parti bütçe ve kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin kurallar ve bu konulardaki yönetim birimlerinin görev ve sorumlulukları “Mali İşler Yönetmeliği” ile düzenlenir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
DEFTER VE YAZIM İŞLERİ

Madde 53 – Genel Merkez, İl ve İlçe Örgütleri Tarafından Tutulan Defterler
a. Üye defterleri: Her ilçe örgütünde aday üyelerin adları, bu deftere, başvuru sırasına göre işlenir.
b. Asıl üye defteri: Her ilçe örgütünde, mahalle ve köy esasına göre tutulur.
c. Karar Defteri: Her yönetim birimi için ayrı ayrı tutulan bu defterde, kararlar gün ve sayı sırasına göre düzenlenir, oylamaya katılanlarca imzalanır.
d- Gelen ve giden evrak kayıt defteri: Yazışmalar, bu deftere gün ve sayı sırası izlenerek yazılır. Gelen yazıların asılları ile gönderilen yazıların örnekleri tarih ve sayı sırası ile dosyalanır.
e- Gelir ve gider defteri: Partinin gelirinin nereden sağlandığı ile giderinin hangi işler ve yerler için yapıldığı, belgelerle belirtilerek, sıra ile bu deftere işlenir.
f- Demirbaş eşya defteri: Örgüt birimlerindeki tüm eşyalar, özellikleri belirtilerek, gün ve sayı esasına göre bu deftere yazılır.
g. Yukarıda açıklanan defterler, ilgili Seçim Kurulu Başkanlarına onaylatılarak kullanılır.
h. Başka hangi defterlerin tutulacağı, üye yazımlarının nasıl yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞİK HÜKÜMLER

Madde 54 – Program ve Tüzüğü Değiştirme Yetkisi
Partinin programında ve tüzüğünde değişiklik yapma yetkisi, Büyük Kongre’nindir. Değiştirme önerileri, Genel Başkan, MYK ya da Büyük Kongre üyelerinin yirmide biri tarafından yazılı olarak yapılır. Genel Başkan, önerilerini sunmadan önce PM’yi tek gündemli olarak toplantıya çağırır. PM, değişiklik teklifinde bulunulması için MYK’ye öneride bulunabilir. Önerinin MYK tarafından reddedilmesi halinde MYK, bir hafta içinde gerekçesini yazılı olarak parti üyelerine duyurur.

Madde 55 – Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller
Parti Tüzüğü’nde hüküm bulunmaması halinde, Siyasi Partiler Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve TBMM İçtüzüğü’nün ilgili hükümleri geçerlidir.

Madde 56 – Yönetmelikler
a. Tüzük uygulamaları ile ilgili yönetmelikler, Parti Meclisi’nin katkılarıyla MYK tarafından hazırlanır ve yürürlüğe girer. Değişiklikler de aynı yöntemle yapılır.
b. Disiplin Yönetmeliği’nin hazırlanmasında, Merkez ve Grup Disiplin Kurulları’nın görüşleri alınır.
c. TBMM Grup İç Yönetmeliği; grup yönetim kurullarınca hazırlanır. Grup Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
d. MYK tarafından hazırlanıp, Büyük Kongre tarafından onaylanan yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler de, Büyük Kongre tarafından onaylanır.
e. Yönetmeliklerde yürürlük tarihleri belirlenir.
f. Tüzüğün öngördüğü yönetmelikler, ilk olağan kongreden sonra, en geç üç ay içinde hazırlanır.

Madde 57 – Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi
a. Bu tüzük, 57 ana madde ve 2 geçici maddeden ibaret olup, madde başlıkları Tüzük metnine dahildir. Tüzük, ilgili evrakla beraber İçişleri Bakanlığı’na verilip Yeşiller Partisi tüzel kişilik kazandığı andan itibaren, bütün hükümleri ile birlikte yürürlüğe girer.
b. Bu Tüzük, üzerinde imzası bulunan Kurucular Kurulu tarafından görüşülüp oybirliğiyle kabul edilmiştir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde – 1
a. Kurucular Kurulu, Parti’nin tüzel kişilik kazanmasından itibaren, bu Tüzüğün Büyük Kongre’ye tanıdığı bütün görevleri yüklenir ve yetkileri taşır. Kanunların ve Tüzüğün verdiği bütün görevleri yapar. Kurucular Kurulu, Parti’nin Kuruluş Bildirgesi’nde imzaları bulunan kurucu üyeler ile Parti Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve partili TBMM üyelerinden teşekkül eder.
b. Partinin tüzel kişilik kazanmasından sonraki ilk onbeş gün içinde Kurucular Kurulu toplanarak Genel Başkanı, Eş Sözcüyü, Merkez Yürütme Kurulu’nu ve Merkez Disiplin Kurulu’nu gizli oyla seçerek İçişleri Bakanlığı’na bildirir.

Geçici Madde – 2
a. İl ve ilçelerde ilk olağan kongrelerini yapıncaya kadar görevli olmak üzere, Başkan, Eş Sözcü, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, MYK tarafından atanır.
b. MYK gerektiğinde yedek üye atamayabilir.


Değişiklik tarihi: 18 Nisan 2010
Son değişiklik tarihi: 6 Haziran 2010