Skip to content
ANA SAYFA arrow ÇALIÞMA GRUPLARI arrow Tarým Çalýþma Grubu
Tarým Çalýþma Grubu PDF Yazdr e-Posta

 

ÇALIÞMA GRUBUNUN WEB SÝTESÝNE GÝTMEK ÝÇÝN TIKLAYIN

ÇALIÞMA GRUBU BÜLTENLERÝNE ULAÞMAK ÝÇÝN TIKLAYIN

Sürdürülebilir yasam için, ekolojik, paylasýmcý ve çoðulcu bir toplumun kurulmasý yolunda mücadele eden siddet karsýtý, demokratik bir siyasi parti olarak kurulan Yesiller Partisi’nin kurulus çalýsmalarýnýn basýndan beri en önemli öncelik alanlarýndan biri de tarým alaný olmustur.


Yesiller Partisi tarýmsal üretim yasamýn birebir baðlý olduðu en önemli ekonomik etkinlik olarak görür. Bu nedenle Yesiller, Türkiye’nin temel ekonomik etkinliði ve yerel ekonomilerin en önemli bileseni olan tarýmsal üretimin korunmasýný ve gelistirilmesini savunur.

Kýrsal alanda istihdamýn korunabilmesi için çaba gösterir. Yesiller, tarýmsal tesvik ve desteklerin, büyük toprak sahipleri ve sermayedarlara deðil, ortaklýk yapýsýndaki çiftçi örgütlenmelerinin üretimlerine yapýlmasýný savunur.

Parayý ve verimi odaðýna alan insan hayatýný ve doðayý düsünmeyen endüstriyel tarým yerine doðayý ve insanlýðý koruyan, paylasýmcý, tüketici ve üretici dostu ekolojik tarýmý savunan Yesiller bünyesinde, tarým politikalarýný daha detaylý tartýsmak, ekolojik yasama katký sunmak ve yesil tarým düsüncesini hayata geçirecek olan aktiviteleri planlamak amacýyla bir tarým çalýsma grubu kuruldu.

Hepinizi bekleriz.

Yapýlan Çalýþmalar:

1-    Her ay bir E-bülten yayýnlamak.
2-    Yeþillerin Tarým politikalarýný anlatan tanýtan gezi, eðitim vb. organizasyonlar düzenlemek.
3-    Dünya Yeþiller’ inin tarým hakkýndaki görüþlerini Türkçe’ ye tercüme ederek yayýnlamak.
4-    Türkiye Yeþiller’ inin görüþlerini dünyaya duyurmak için oluþturulan metinleri yabancý dillere tercüme edip yayýnlamak.
5-    Hükümetin tarým politikalarýný takip ederek konu ile ilgili görüþ oluþturmak, muhalefet yapmak.

Koordinatör: Hakan Ozan Erzincanlý

Sayman: Barýþ Gencer Baykan

Web sitesi sorumlusu: Barýþ Gencer Baykan

Ulusal Basýnla Ýliþkiler Sorumlusu: Emre Duymaz

Ekoköyler Sorumlusu: Muhsin Kemal Þimþek

Mail grubu: yesiller_tarim@googlegroups.com

Mail adresi:   yesillertarim@gmail.com

Web adresi:   http://yesillerekotarim.blogspot.com

Misyon:

Tarým çalýþma grubu, Türkiye' de tarýmýn geleneksel, sürdürülebilir, doðal, saðlýklý, havayý-suyu- topraðý kirletmeyen, umut vaadeden, þenlikli, dayanýþmacý þekilde yapýlmasý için politikalar üretir.

Vizyon:

Rapor, kitap, dergi, bülten, web sitesi, basýn açýklamasý yapmak

E-posta grubu, sosyal medya gruplarý vb. oluþturmak

Eylem ve aktiviteler yapmak

Teorik ve pratik eðitimler düzenler

Araþtýrma, analiz, saha çalýþmasý yapar

Ýmece, potlaç gibi paylaþýmcý ve dayanýþmacý faaliyetler düzenlemek

Belgesel, film, animasyon

Tarým kamuoyunu takip etmek ve hükümetin tarým politikalarýnýn doðru ve yanlýþlarýný kamuoyu ile paylaþmak

Kuruluþ Tarihi: 3 Temmuz 2009

Kurucu üyeler : Süleyman Yýlmaz, Onur Güngör, Aytaç Timur, Devin Bahçeci, Cem Özhatay, Hakan Ozan Erzincanlý, Muhsin Kemal Þimþek, Barýþ Gencer Baykan, Akif Pamuk

 

MENÜ

YEÞÝLLERE BAÐIÞ YAP

Takvim

Kasm 2019 Aralk 2019 Ocak 2020
Pa Sa a Pe Cu Cu Pa
Hafta 48 1
Hafta 49 2 3 4 5 6 7 8
Hafta 50 9 10 11 12 13 14 15
Hafta 51 16 17 18 19 20 21 22
Hafta 52 23 24 25 26 27 28 29
Hafta 1 30 31

VÝDEO GALERÝ