Skip to content
ANA SAYFA
Uludere Katliamý Ýnsanlýk Suçudur

Yeþiller Partisi, Uludere’de yaþanan katliam ile ilgili bir açýklama yayýnladý. Açýklama þu þekilde:

ULUDERE KATLÝAMI ÝNSANLIK SUÇUDUR

Türkiye bu sabah, 35 yurttaþýnýn savaþ uçaklarý tarafýndan katledilmesi haberi ile uyandý. Dün gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri’ne baðlý savaþ uçaklarý 50 kiþilik sivil bir grubun üzerine bomba yaðdýrmýþtý. Uçaklara ateþ emrini verenler son açýklamalara göre en az 35 kiþinin öldürüldüðü bir katliamýn sorumlusuydu.

Sivillere yönelik bu korkunç katliam hemen akýllara  1943 yýlýnda öldürülen 33 sivili getiriyor. Aradan geçen 68 yýla raðmen, hala ayný acýlar tekrarlanýyor. Barýþ umutlarý ayný acýmasýz yöntemlerle tüketiliyor.

Devamn oku...
 
Yeþiller Partisi eþsözcüleri Ümit Þahin ve Yüksel Selek'in basýn açýklamasý:

AKP'nin demokrasi karþýtlýðý, gerekli köþeleri döndükten sonra iyice ortaya çýktý ve her gün yeni örneklerle devam ediyor. AKP’nin topluma sunduðu Avrupa vizyonu bir yere kadardý; dönüldü. Vesayetle mücadele bir yere kadardý; dönüldü. Demokrasi sözleri bir yere kadardý; dönüldü.

Þimdi AKP’nin iktidarýný tahkim edecek üç-dört büyük dava ayný anda yürütülüyor ve muhalifler ya ona, ya þuna atýlýp bastýrýlýyor. Bir Cumhuriyet yazarý alýnýyor, sonra Oda TV basýlýyor, sonra baðýmsýz gazeteciler, sonra sosyalist dergiler, sonra Kürt hareketinin basýný. Her türlü hak talebi þiddetle bastýrýlmaya, muhalifler susturulmaya çalýþýlýyor.

Devamn oku...
 
Hindistan'dan Gerze'ye ekoloji mücadelelerinde kadýnlar
 Yeþiller Partisi tarafýndan geçtiðimiz haftasonu düzenlenen Yeþil Diyalog’un ikinci gününde “Ekolojik mücadeleler ve bu mücadelelerderki kadýn deneyimi / deneyim paylaþýmý” toplantýsý yapýldý.

Toplantý, ana konuþmacý ve Narmada Bachao Andolan (NBA) / Save the Narmada Movement hareketi aktivisti Medha Patkar‘ýn konuþmasý ile baþladý. Patkar, Hindistan’da yapýlmakta olan büyük barajlara karþý verilen kadýn mücadelesinden örnekler verdiði konuþmasýný, “Birçok sürdürülebilir yaþam tarzý olan kýrsal bölge, þehirleþme ve bütün kaynaklarýn hunharca özelleþtirilmesi veya kamulaþtýrýlmasýndan dolayý tehlike altýnda. Devlet ‘kalkýnma’ adý altýnda yalnýzca doðal kaynaklarý deðil, insanlarýn yaþama hakkýný da elinden alýyor. Hindistan’da 200 bin kiþi tek bir barajýn kurulduðu alanda su altýnda kalabilir. Buna karþý uzun mücadeleler veriliyor, açlýk grevleri yapýlýyor. Bu mücadelede kadýnlar hep ön saflarda, çünkü sebat etme yetenekleri, yaratýcýlýklarý erkeklerden daha yüksek. Biz mücadele ve yeniden yapýlandýrma üzerine çalýþýyoruz. Hem yeþil, hem kýrmýzý ideolojiye inanýyoruz. Yani hem eþitlik hem de doðal ekosistemlerin korunmasý için mücadele ediyoruz.” sözleriyle sürdürdü.

Devamn oku...
 
Ekolojik Anayasa Yeþillerle Meclis'te

Yeþiller Partisi Heyeti TBMM'ndeYeþiller Partisi’nden bir heyet, bugün TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu’nda Ekolojik Anayasa taslaðýný anlattý.

AKP’den Mehmet Ali Þahin, CHP’den Bedii Süheyl Batum, MHP’den Faruk Balve BDP’den Ayla Akat Ata‘dan oluþan 1 Numaralý Alt Komisyon bugün Yeþiller Partisi heyetini ile toplandý.

Devamn oku...
 
Balkanlar'daYeþil Gündemi Öne Çýkarmak

Balkan YeþilleriYunanistan’da yaþanan ekonomik kriz her geçen gün giderek Avrupa Birliði’nin krizi haline dönüþüyor. Ýngiltere’nin son çýkýþýyla AB’nin mevcut kurucu anlaþmalarý (Maastricht, Schengen, Lisbon vd.) ile yola devam edemeyeceði gerçeði öne çýkýyor. AB kendini yeniden tanýmlamak zorunda. Yunanistan ve diðer “zayýf halka” olarak görülen Ýspanya, Portekiz ve Ýtalya ekonomilerinin krizden çýkýþlarý AB’nin bu mevcut yapýsýnda mümkün görünmüyor.

Küresel çok boyutlu krize karþý geliþtirilen en gerçekçi ve kalýcý çözüm Yeþil Yeni Düzen olarak karþýmýza çýkýyor. Yeþil partilerin Avrupa’da kazandýklarý baþarýnýn ardýnda krizden bunalan halka verebildikleri bu umut yatmaktadýr. Ancak Yeþil Yeni Düzen’in bölge ve ülke ihtiyaçlarýna göre uyarlanmasý gerekliliði politikalarýn baþarýsýnda önemli bir faktör olarak karþýmýza çýkýyor. Balkanlar’daki yeþil partiler bu amaçla 9-11 tarihleri arasýnda  Atina’da biraraya gelerek Balkan Yeþilleri Aðý’ný kurdular. Yunan Ekolojist Yeþiller partisinin toplantý sonrasý yaptýðý basýn açýklamasý aþaðýda yeralmaktadýr.  

Devamn oku...
 
Çanakkale'de Çevreci Toplantýlar

Örnek ResimÇanakkale’nin simge mekanlarýndan Yalýhan’da, Troya Çevre Derneði ve Yeþiller iþbirliðiyle düzenlenen toplantýda Çanakkale’deki termik enerji santrallerinin ve madencilik faaliyetlerinin alternatifi olarak Yeþil Ekonomi anlayýþý tartýþýldý.

Partimizin eþsözcüsü Ümit Þahin büyüme / kalkýnma politikalarýnýn aldatýcý yönüne dikkat çekerek doðayla uyumlu küçük, yerel ve sürdürülebilir bir ekonominin bölge insanýnýn yaþam kalitesinin artmasýný saðlayabileceðini belirtti. Çevreyi hiçe sayan büyük sanayi yatýrýmlarýnýn, enerji santrallerinin ve madenciliðin istihdam için tek seçenek olarak sunulmasýný  Yeþillerin kabul etmeyeceðini ve yeþil ekonomi  ile temiz, adil ve sürdürülebilir bir model önerdiklerini söyledi.

Devamn oku...
 
Ýklim Deðiþikliði Aktivist Okulu 2011

Yeþiller Partisi tarafýndan 2006 yýlýndan bu yana düzenlenen Ýklim Deðiþikliði Aktivist Okulu‘nun 2011 duraðý Ankara oldu. Yeþiller Ankara Ýl Örgütü Kýzýlay’daki  EMO (Elektrik Mühendisleri Odasý) binasýnda  3 ve 4 aralýk günleri iklim deðiþikliði hakkýnda bilgi almak isteyen aktivistleri aðýrladý.

Ýklim Deðiþikliði konusunu ülke gündemine taþýmak ve bu konu ile ilgili son geliþmeleri paylaþmak amacý ile düzenlenen Ýklim Deðiþikliði Aktivist Okulu’nun Durban’daki Cop17 görüþmelerinin sürdüðü bir zamanda gerçekleþmesi okulun içeriðini ve anlamýný zenginleþtiren bir unsur oldu. Aktivist Okulunun 2. gününün sabahýnda Durban’dan gelen “Türkiye 3 aralýk günü günün fosili seçildi” haberi iklim deðiþikliði konusunu yaygýnlaþtýrmak ve halký bilinçlendirmek konusunda daha atýlacak çok adým olduðunun da açýk bir göstergesi.

Devamn oku...
 
Vicdanî ret
Yeþiller Partisi’nin vicdanî ret hakkýnýn Türkiye’de de tam olarak hayata geçebilmesi için görüþ ve talepleri

Vicdani ret hakký
Vicdanî ret kökenleri yüzyýllar öncesine dayanan bir haktýr. Çeþitli nedenlerle öldürmeyi öðrenmek istemeyen veya öldürmek için var olan ordu kurumu içinde var olmayý reddeden binlerce kiþi bu hak uðruna idam edilmiþ, iþkence görmüþ veya toplumdan dýþlanmýþtýr. Ancak 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren vicdanî ret yaygýn þekilde kabul edilen bir hak haline gelmeye baþlamýþ ve meþruluðunun yanýnda yasallýk da kazanmýþtýr. Günümüzde geldiðimiz son noktada ise Ýnsan Haklarý Avrupa Mahkemesi ;(ÝHAM), 2011 yýlýnýn Temmuz ayýnda verdiði Bayatyan kararýyla vicdanî ret hakkýný Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi’nin (ÝHAS) dokuzuncu maddesi kapsamýnda deðerlendirmiþtir. Bir baþka deyiþle vicdanî ret artýk Sözleþme tarafýndan korunan bir haktýr. Bu hakkýn tanýnmamýþ olmasý ÝHAS’ýn ihlal edilmesi anlamýný taþýmaktadýr.
Devamn oku...
 
Eþ-sözcümüzün iklim deðiþiklinin çözümü hakkýndaki demeci
Örnek ResimIPCC‘nin yeni iklim deðiþikliði raporu geleceðe dair karanlýk bir tablo çiziyor. Yeþiller Partisi Eþsözcüsü Ümit Þahin raporu bianet’e deðerlendirdi, çözüm umudunun yüzde 99 gibi yaygýnlaþan hareketlerde olduðunu söyledi.

Birleþmiþ Milletler’e  (BM) baðlý Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþikliði Raporu Paneli’nin (IPCC) hazýrladýðý yeni taslak rapor iklim deðiþikliðinin yol açacaðý sonuçlara dikkat çekiyor.

Yeþiller Partisi Eþsözcüsü Ümit Þahin, IPCC’nin raporunu bianet’e deðerlendirdi. Ortalama sýcaklýðýn 1 dereceye gelmiþ olduðu saptamasýnýn nasýl bir tehlikeye iþaret ettiðini vurguladý. Þahin, hükümetlerden kayda deðer bir adým beklemiyor, umudu sistem karþýtý hareketlerin mücadelesinde.

 

Devamn oku...
 


Yeþil Gazete


       YEÞÝLLER PARTÝSÝ
        KORSAN CEPHESÝ

  


 

MENÜ

YEÞÝLLERE BAÐIÞ YAP

Takvim

Temmuz 2019 Austos 2019 Eyll 2019
Pa Sa a Pe Cu Cu Pa
Hafta 31 1 2 3 4
Hafta 32 5 6 7 8 9 10 11
Hafta 33 12 13 14 15 16 17 18
Hafta 34 19 20 21 22 23 24 25
Hafta 35 26 27 28 29 30 31

VÝDEO GALERÝ

Kimler Online